Stellenbosch Akkommodasie Selfsorg - Akkommodasie in Stellenbosch Suid-Afrika, Kaapstad Wynland
Bespreek & betaal
aanlyn vir hierdie
Stellenbosch
woonstel - klik hier

Squirrel & Vine
Selfsorgwoonstel, Stellenbosch, Suid-Afrika
Tariewe
     
Tariewe word vir die woonstel as geheel gehef, ongeag die aantal gaste (maksimum 3)
Inklok enige tyd vanaf 14h00 (maar nie voor 14h00). Op vertrekdatum is die woonstel tot 10h30 bespreek
Volle betaling word ten tye van die bespreking verlang
Debiet- en kredietkaarte aanvaar

Onderstaande tariewe is vir direkte besprekings. Besprekings deur 'n derdeparty webblad (byvoorbeeld
Lekkeslaap/Travelground) wat kommissie hef, is duurder
Seisoen
Tarief vir direkte besprekings
Langverblyf
1 Oktober 2016 tot 30 April 2017
R1 210 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
1 Mei 2017 tot 30 September 2017
R910 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
1 Oktober 2017 tot 30 April 2018
R1 340 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
     
Opsionele skoonmaakdiens
     
Die woonstel word voor aankoms en na vertrek deeglik skoongemaak
Gaste kan kies om die woonstel tydens hulle verblyf te laat skoonmaak met intervalle van hulle keuse, teen 'n bykomende koste van R45 per diens
     
Gaan na besprekings
 
Web Diť werf